Berichten

Webinar op 9 juli 2021: Nieuwe verplichtingen voor producten met CE

Leestijd: < 1 minuut

Op 16 juli 2021 wordt de nieuwe Verordening Inzake Markttoezicht van kracht in de EU. Producten zoals machines, speelgoed, elektronica, persoonlijke beschermingsmiddelen, bouwproducten, explosieveilige apparatuur en drukvaten, moeten een in de EU gevestigde marktdeelnemer hebben die verantwoordelijk is voor bepaalde productconformiteitstaken.

Marktdeelnemers zijn niet alleen fabrikanten, importeurs en distributeurs, maar kunnen ook zogenaamde fulfillmentdienstverleners zijn.

Wat is een fulfillmentdienstverlener?

Een fulfillmentdienstverlener is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van een handelsactiviteit ten minste twee van de volgende diensten aanbiedt: opslag, verpakking, adressering en verzending zonder eigenaar te zijn van de betrokken producten. Pakketbezorgdiensten vallen hier niet onder.

Verplichtingen van een marktdeelnemer zijn o.a.:

 • Contactgegevens, met inbegrip van het postadres, moeten worden vermeld op het product of op de verpakking, het pakket of een begeleidend document van het product.
 • EU conformiteitsverklaring of prestatieverklaring ter beschikking houden.

Meer weten over deze nieuwe verplichtingen?

Op vrijdag 9 juli 2021 organiseren we een webinar over CE-markering voor fabrikanten, importeurs en webshops.

Details

Datum: vrijdag 9 juli 2021
Tijd: van 11-12 uur
Kosten: € 30 per persoon, inclusief downloads en mogelijkheid om terug te kijken.

Meld je nu aan via het webinarplatform WebinarGeek.

CE-coördinator: TÜV gecertificeerde CE cursus

Leestijd: < 1 minuut

De start van een CE-markering van een product is altijd de zogenaamde CE-scan of CE audit. Hiermee wordt bepaald welke CE-richtlijnen en/of verordeningen van toepassing zijn op een product. In veel situaties zijn meerdere CE-richtlijnen / verordeningen van toepassing.

Bij het doorlopen van een CE-certificering is overzicht behouden erg belangrijk. In veel gevallen mag de fabrikant zijn producten zelf CE-certificeren. Binnen de richtlijnen/verordeningen wordt dit “interne fabricage controle” genoemd. Bij machines is deze certificeringsprocedure mogelijk, maar ook bij explosieveilige apparatuur van categorie 3.

Kennis aantonen door het volgen van een gecertificeerde CE cursus

15 audit vragen over CE-certificering

Vaak wordt de vraag gesteld welke kennis er noodzakelijk is of wie is gemachtigd om een CE-certificering uit te voeren? Voor de CE-certificering is voldoende gekwalificeerd personeel noodzakelijk. Daarom ligt het voor de hand om aantoonbare kennis te hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een gecertificeerde CE cursus.

Meer leren over het CE-certificeringsproces? Zie bijvoorbeeld de training CE-coördinator, eerstvolgende startdatum: 3 september 2018.

 

Nieuwe normenlijst voor machines 09-03-2018

Leestijd: 2 minuten

Op 9 maart 2018 is weer een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen voor de machinerichtlijn gepubliceerd. Klik hier voor download: NL / ENG

Een overzicht van de eerste bekendmakingen:

B-normen

 • EN ISO 3745:2012 Akoestiek — Bepaling van geluidvermogenniveaus en geluidenergieniveaus van geluidbronnen bij gebruik van geluiddruk — Precisiemethoden die gebruik maken van een echovrije of semiechovrije ruimte (ISO 3745:2012) EN ISO 3745:2012/A1:2017

C-normen

 • EN 115-1:2017 Veiligheid van roltrappen en rolpaden — Deel 1: Constructie en installatie
 • EN 1459-1:2017 Transportwerktuigen voor ruw terrein — Veiligheidseisen en verificatie — Deel 1: Transportwerktuigen met variabele reikwijdte
 • EN ISO 4254-12:2012 Landbouwmachines — Veiligheid — Deel 12: Cirkelmaaiers en klepelmaaiers — Veiligheid (ISO 4254-12:2012) EN ISO 4254-12:2012/A1:2017
 • EN ISO 5395-2:2013 Tuingereedschap — Veiligheid van aangedreven grasmaaiers — Deel 2: Aangedreven grasmaaiers met meelopende bestuurder (ISO 5395-2:2013) EN ISO 5395-2:2013/A2:2017
 • EN ISO 11554:2017 Optica en optische instrumenten — Lasers en aanverwante apparatuur — Beproevingsmethoden voor vermogen, energie en tijdelijke kenmerken van laserstralen (ISO 11554:2017)
 • EN ISO 11681-2:2011 Bosbouwmachines — Veiligheidseisen en beproevingen van draagbare kettingzagen — Deel 2: Kettingzagen voor boomonderhoud (ISO 11681- 2:2011) EN ISO 11681-2:2011/A1:2017
 • EN 12312-12:2017 Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 12: Drinkwateruitrusting
 • EN 12312-13:2017 Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 13: Toiletuitrusting
 • EN 14033-3:2017 Railtoepassingen — Bovenbouw — Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines — Deel 3: Algemene veiligheidseisen
 • EN 15695-1:2017 Landbouwtrekkers en zelfrijdende machines — Bescherming tegen gevaarlijke stoffen — Deel 1: Classificatie van de cabine, eisen en beproevingsprocedures
 • EN 15695-2:2017 Landbouwtrekkers en zelfrijdende machines — Bescherming tegen gevaarlijke stoffen — Deel 2: Filters, eisen en testprocedures
 • EN ISO 16093:2017 Gereedschapsmachines — Veiligheid — Zaagmachines voor koud metaal (ISO 16093:2017)
 • EN ISO 19085-1:2017 Houtbewerkingsmachines — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen (ISO 19085-1:2017)
 • EN ISO 19085-2:2017 Houtbewerkingsmachines — Veiligheid — Deel 2: Horizontale balk cirkelzaagmachines voor panelen (ISO 19085-2:2017)
 • EN ISO 19085-5:2017 Houtbewerkingsmachines — Veiligheid — Deel 5: Panelenzagen (ISO 19085-5:2017)
 • EN ISO 28927-1:2009 Draagbare handgereedschappen — Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie — Deel 1: Hoek- en verticale slijpmachines (ISO 28927-1:2009) EN ISO 28927-1:2009/A1:2017
 • EN 60335-2-89:2010 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-89: Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met ingebouwde of gescheiden opgestelde koeleenheden IEC 60335-2-89:2010 EN 60335-2-89:2010/A2:2017
 • EN 62841-2-10:2017 Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines — Veiligheid — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor handmixers IEC 62841-2-10:2017 (Gewijzigd)
 • EN 62841-3-13:2017 Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gras- en tuinmachines — Veiligheid — Deel 3-13: Bijzondere eisen voor verplaatsbare boren IEC 62841-3-13:2017 (Gewijzigd)

Update gids machinerichtlijn beschikbaar (versie 2.1 juli 2017)

Leestijd: 6 minuten

Leestijd: 6 minuten Er is een update voor de gids machinerichtlijn gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Per 1 juli 2017 CE-markering op kabels verplicht

Leestijd: 2 minuten

Nog ruim een maand en dan wordt CE-markering op kabels verplicht. Alle kabels die in Europa in bouwwerken worden geïnstalleerd moeten dan zijn voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten waarin hun brandklasse wordt aangegeven. Op 1 juli 2017 wordt namelijk de Europese Bouwproducten Verordening (Construction Products Regulation, CPR) van kracht.  Voor het bepalen van deze classificatie dienen fabrikanten hun gebouwbekabeling te laten testen en CE-markeren volgens de Europese norm NEN-EN 50575.

NEN 8012

Kabels die niet met een brandklasse zijn gemarkeerd en nog vóór 1 juli op de markt worden gebracht, mogen ook na deze datum nog in gebouwen worden geïnstalleerd.
De Nederlandse norm NEN 8012 geeft in Bijlage D aan welke kabels de brandveiligheidseigenschappen hebben die horen bij de verschillende CE-markeringsklassen.

Bouwbesluit

Het verschilt per Europees land welke eisen er worden gesteld aan de brandklasse van bekabeling in een gebouw of ruimte. Dit is mede afhankelijk van de gebruiksfunctie. In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in het Bouwbesluit.

Uitzondering voor machinekabels

Machinekabels vallen niet onder CPR, in principe ook wanneer machines een groot deel van het gebouw innemen. De kabels voor de gebouw-gebonden (permanente) installaties zoals bijv. verwarmingsinstallaties, ventilatie installaties, koelinstallaties en vaste verlichting vallen wel onder het toepassingsgebied van CPR en hiervoor is de NEN 8012 beschikbaar voor het vaststellen van de classificatie.

Veelgestelde vragen over CE-markering op kabels

De Nederlandse kabelfabrikanten, verenigd in Fedet, hebben een lijst met veelgestelde vragen op de website geplaatst, omdat zij merkten dat er, ook in Nederland, nog veel onduidelijkheid is over dit onderwerp.

Bron: dit bericht verscheen eerder op de website van NEN

Cursus CE-coördinator

Meer leren over CE-markering op kabels? De  3-daagse training CE-coördinator legt de basis voor de CE-markering voor producten en/of projecten. Deze training is bedoeld om u het overzicht te geven en op de hoogte te brengen van de voorschriften in het kader van CE-markering. We behandelen de verplichting tot het CE-markering van producten in de breedste zin, dus van speelgoed tot machines en van rolstoel tot explosieveilige lamp. Ook de nieuwe verordening over CE-markering op kabels wordt behandeld.

Meer informatie en aanmelden >>

5 Vragen en antwoorden over ‘CE-certificaten’ bij machines

Leestijd: 2 minuten

Uit de hoeveelheid vragen die IAB ingenieurs krijgt, blijkt dat er nog veel onduidelijkheid heerst over CE-certificaten bij machines. In dit artikel geven we een antwoord op de 5 meest gestelde vragen.

1. Welke soorten ‘CE-certificaten’ zijn er voor machines?

Er zijn 2 soorten verklaringen voor machines, de II.1.A. verklaring en de II.1.B verklaring. Bij het in de handel brengen van machines of bij het in gebruik nemen van zelfgebouwde machines dient er een verklaring te worden opgesteld. Dit kan zijn een EG-verklaring van overeenstemming voor voltooide machines (=II.1.A) of een Inbouwverklaring voor de niet voltooide machines (II.1.B). In de praktijk worden deze verklaringen vaak “CE-certificaten” genoemd, deze benaming komt in de machinerichtlijn echter niet voor.

 

Meer vragen en antwoorden? Volg dan de CE Masterclass Machinebouw.

 

2. Wanneer moet er een zogenaamde IIC verklaring worden afgegeven bij een machine?

Een IIC verklaring is sinds 2009 niet meer van toepassing, dit is gebaseerd op de oude machinerichtlijn. Op basis van de oude machinerichtlijn moest er een IIC verklaring worden afgegeven voor veiligheidscomponenten. Tegenwoordig dient er bij veiligheidscomponenten een II.1.A verklaring te worden afgegeven.

3. Wat moet er op een dergelijke ‘CE-verklaring’ voor machines staan?

De inhoud hiervan staat in bijlage II.1.A en II.1.B van de machinerichtlijn. Hier komt dan ook de benaming vandaan zijnde, II.1A of II.1.B verklaring voor respectievelijk een EG-verklaring van overeenstemming voor voltooide machines of een Inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines.

CE-certificaten bij machines

CE-gemarkeerde pomp: hier hoort een II.1.A verklaring bij

4. Moet er van een samenstel van CE-gemarkeerde machines ook weer een nieuw CE-certificaat worden afgegeven?

Indien er sprake is van een samenstel van machines volgens de definitie van de machinerichtlijn dan dient er een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld van het samenstel. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gebruiker van het samenstel dit moet doen, aangezien hij/zij meerdere machines zelf aan elkaar heeft gebouwd of opdracht hiervoor heeft gegeven. Overigens moet hierbij goed worden bekeken of er daadwerkelijk sprake is van een samenstel volgens de machinerichtlijn. Het samenbouwen van CE-gemarkeerde machines is niet per definitie altijd een samenstel volgens de machinerichtlijn.

5. Wie moet het CE-certificaat ondertekenen?

In principe kan iedereen dat doen die een rol heeft gehad bij de CE-certificering van de machine, mits het proces van CE-certificering intern goed is geregeld en vastgelegd. In de praktijk komt het veel voor dat een directeur of een manager van de ontwerpafdeling het CE-certificaat ondertekent. Op het CE-certificaat moet ook staan wie het technische dossier van de machine kan samenstellen. Dit moet een persoon zijn die in de EU (formeel EER) gevestigd is.

Meer vragen? Download de gratis ‘Gids voor de Machinerichtlijn‘.

CE-markering en eigen verantwoordelijkheid

Leestijd: < 1 minuut

Tros Radar: mandarijnennetje met CE-markering

De uitzending van Tros Radar van 1 december jl. heeft veel stof doen opwaaien in de wereld van CE. Helaas wordt onvoldoende benadrukt dat CE voor een heel groot gedeelte gebaseerd is op eigen verantwoordelijkheid. We zouden mogen en moeten vertrouwen op de moraal en ethiek voor het leveren van veilige producten.

Wilt u meer weten over CE-markering? Tijdens onze opleiding CE-Expert voor de machinebouw leert u alles over het correct en verantwoord CE-markeren van machines. Bekijk de cursusdetails en schrijf u in voor de eerstvolgende opleiding!

Moet een elektrische besturingskast voor een machine CE-gemarkeerd zijn?

Leestijd: < 1 minuut